< User list

Irina P. Levshyna

Minor scientist

Laboratory of Functional Biochemistry of the Nervous System

Publication list

  1. Stepanichev M.Y., Tishkina A.O., Novikova M.R., Levshyna I.P., Piskunov A.K., Lazareva N.A., Gulyaeva N.V. Effects of Chronic Combined Stress: Changes in the Behavior of Rats with a Different Reaction to Novelty. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deiatelnosti im I P Pavlova. 2016. V. 66. N. 5. P. 611-625.
  2. Komoltsev I.G., Levshyna I.P., Novikova M.R., Stepanichev M.Y., Tishkina A.O., Gulyaeva N.V. Changes in brain cortex after dozing head inhury in rats with different age. Morphologija. 2015. V. 148. N. 5. P. 14-20.
  3. Levshyna I.P., Matz V.N., Pasikova N.V., Shuikin N.N. Behavior of rats after immobilization and structural reorganization in the motor cortex and hippocampus. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deiatelnosti im I P Pavlova. 2010. V. 60. N. 2. P. 184-191.
  4. Levshyna I.P., Matz V.N., Pasikova N.V., Shuikin N.N. Correlation of the rat behavior after immobilization with structural reorganization in the motor cortex. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deiatelnosti im I P Pavlova. 2008. V. 58. N. 4. P. 500-506.
  5. Levshyna I.P., Pasikova N.V., Shuikin N.N. Avoidance conditioning and morphometric characteristics of the sensorimotor cortex of rats exposed to social deprivation in early ontogeny. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deiatelnosti im I P Pavlova. 2005. V. 55. N. 4. P. 558-566.
  6. Reutov V.P., Kuzenkov V.S., Krushinskij A.P., Koshelev V.B., Ryasina T.B., Levshyna I.P., Shujkin N.N., Kositsyn N.S., Ajrapetiantz M.G. Development of stress injuries in rats of the Krushinsky-Molodkina lineage, genetically predisposed to seizures, under the influence of a NO-generating compound and a blocker of NO synthase. Vesti Natsionalnij Akademii Nauk Belarusi. Serija Mediko-Biologicheskikh Nauk. 2002. V. 1. N. 1. P. 5-10.
 

© 2023, IHNA RAS