< User list

Andrei Y. Arkhypov

Minor scientist

Laboratory of Human Higher Nervous Activity

Scopus ID
56503423900
ORCID ID
0000-0002-4005-9512
Web of Science ResearcherID
AAF-2095-2019
SPIN code
3365-5582

Publication list

  1. Arkhypov A.Y., Novototsky-Vlasov V.Y., Nurbekov M.K., Strelets V.B. The influence of negative emotional stimuli on the late perception stages (P300 &amp; N400 components) in patients with paranoid schizophrenia in implicite situation. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova. 2018. V. 68. N. 1. P. 28-40. DOI: 10.7868/S0044467718010033.
  2. Strelets V.B., Maslennikova A.V., Ushakov V.L., Arkhypov A.Y. fMRI for menacing stimuli in patients with acute paranoid schizophrenia. Psikhologija. 2017. V. 75. N. 3. P. 43-46.
 

© 2023, IHNA RAS